Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền

Position Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa
Dept. Bộ môn Quản lý giáo dục đại cương - Khoa Quản lý giáo dục
Email
Address Địa chỉ cơ quan: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Phone

Biography / Background

Research subjects

1. Cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2007 (tham gia).
2.  Xây dựng thang đo đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học cho học viên cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2009 (chủ nhiệm). 3. Đánh giá nhu cầu đầu ra của chương trình đào tạo cử nhân chính quy ngành Quản lý giáo dục, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2012 (chủ nhiệm).


Employment History

Science Awards

Research

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Đánh giá trong giáo dục

2. Phát triển chương trình đào tạo

3. Quản lý văn hoá nhà trường

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs

1.     Sử dụng Facets để phân tích một bài văn viết, Báo cáo tại hội nghị NCKH (bằng tiếng Anh), RMIT University, Melbourne Australia, 1997.
2.     Đánh giá đặc điểm tâm lý trẻ em thông qua tranh vẽ, Tạp chí giáo dục, 5/ 1997.
3.     Sử dụng mô hình Rash trong đánh giá giáo dục, Tạp chí Giáo dục, tháng 4/ 2000. 
4.     Giáo dục Phần Lan và mô hình nhà trường tự chủ, Tạp chí giáo dục, số 211, 4/ 2009 (đồng tác giả).
5.     Nghiên cứu xây dựng thang đo đánh giá bài tập nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành quản lý giáo dục , Tạp chí khoa học (giáo dục), Vol 54, No 8, 2009, Đại học Sư phạm Hà nội.
6.     Tiếp cận hiện đại về phát triển chương trình đào tạo cán bộ quản lý nhà trường. Tạp chí Quản lý giáo dục. 3/2010 Tr 18-22.
7.     Đổi mới chương trình đào tạo cán bộ quản lý giáo dục ở trường Đại học Sư phạm Hà nội, Việt Nam. (Reform of training curriculum for educational managers at Hanoi University of Education, Vietnam). Bài báo gửi Hội thảo quốc tế về Quản lý giáo dục Châu Á Thái bình dương, 3/2011 Thái Lan.
8.     Xu hướng phát triển chương trình đào tạo theo quan điểm lấy người học làm   trung tâm. Tạp chí Khoa học – Trường Đại học sư phạm Hà Nội T6/2012.
9.     Các cách tiếp cận nghiên cứu thuật ngữ chương trình đào tạo, Tạp chí KHGD, số 87/2012.
10.  Các xu hướng phát triển chương trình đào tạo theo quan điểm lấy người học làm trung tâm, Tạp chí khoa học, số 5/2012.
11.  Chương trình đào tạo cử nhân ngành QLGD:một số kinh nghiệm từ nước ngoài và hướng vận dụng vào Việt Nam, Hội thảo khoa học cấp Khoa, tháng 10/2012.
12.  Tiếp cận năng lực trong GD và áp dụng vào thiết kế chuyên đề đánh giá giáo dục trong nhà trường đại học, Hội thảo khoa học Quốc gia, tháng 1/2013.
13.  Đề xuất chương trình khung về đánh giá giáo dục dành cho giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường, Hội thảo khoa học cấp Trường, tháng 2/2013.
14.    Prospective Image of Leaders of Learning In primay Education:Acase Study of 15 Principals in Hà Nội, Hội thảo quốc tế, tháng 12/2013.