Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS. Đỗ Văn Đoạt

Position Giảng viên, Trợ lý nghiệp vụ sư phạm
Dept. Bộ môn Cơ sở khoa học quản lý giáo dục - Khoa Quản lý giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

1.     Khai thác và sử dụng tục ngữ ca dao trong dạy – học Tâm lí học, Tạp chí Giáo dục - Đào tạo Tây Đô, Số 31, tháng 10/2004, Sở Giáo dục-Đào tạo Cần Thơ, Tr.7-10.

2.     Kĩ năng đặt câu hỏi trong dạy Tâm lí học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, Đại học Cần Thơ, Khoa Sư phạm - 2005, Tr.108-120.

3.     Công tác xã hội tại trường phổ thông-Một loại hoạt động rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh – 2006,Tr.33-36.

4.     Sự cần thiết phải ban hành các qui định văn hóa trong trường đại học, Hội thảo Quốc gia về Tâm lí học và Giáo dục học, Tiền Giang - 2009, Tr.160-162.

5.     Khảo sát sự tự đánh giá các mặt đạo đức của sinh viên sư phạm, Tạp chí Giáo dục,  Số 215/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tr.2,23.

6.     Kĩ năng sử dụng câu hỏi trong dạy Tâm lí học, Kỉ yếu khoa học, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội - 2010.

7.     Kĩ năng ngôn ngữ sư phạm và một vài biện pháp rèn luyện cho sinh viên thông qua môn Tâm lí học, Hội thảo Quốc gia về Tâm lí - Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội - 2010, Tr.158-162.

8.     Một số bài tập đánh giá mức độ ứng phó với stress trong cuộc sống của HS – SV, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, TP.HCM-2012.

9.     Kĩ năng xác định các phương án ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Tâm lý học đường-Lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển, Nxb ĐHSP năm 2012.

10.   Nội dung và quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, Hội thảo khoa học, tháng 12/2012.

11.    Đề xuất mẫu phiếu đánh giá kiến tập và thực tập sư phạm cho sinh viên khoa QLGD trường ĐHSP Hà Nội, Hội thảo khoa học cấp Khoa, tháng 11/2012.

12.   Kỹ năng ứng phó với căng thẳng của giáo viên mầm non, Hội thảo khoa học, tháng 11/2012.

13.   Dạy kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ cho sinh viên, Tạp chí GD, số 299/2012.

14.  Khái niệm “Kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ”, Tạp chí GD, số 303/2013.

15.  Kĩ năng ứng phó với stress-Một mặt quan trọng trong nhân cách của sinh viên, Tạp chí KHGD, số 90/2013.

16.  Ứng phó với khó khăn trong trong học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm, Đề tài khoa học cấp Trường (năm hoàn thành 2014).

Employment History

Science Awards

Research

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Tâm lí học và Tâm lí học lứa tuổi

2. Nghiệp vụ sư phạm

3. Giao tiếp trong kinh tế và giáo dục

Projects

Publications / Books

Tài liệu tham khảo và giáo trình

TT

Tên giáo trình

Nhà

xuất bản

Năm

xuất bản

Tác giả

Đồng tác giả

1

Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm

Đại học

Cần Thơ

2006

 

+

2

Tâm lí học xã hội và Giao tiếp sư phạm

Đại học

Cần Thơ

2006

 

+

4

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Đại học

Cần Thơ

2008

 

+

5

Phương pháp công tác Đội thiếu niên tiền phong HCM

Đại học

Cần Thơ

2008

 

+

6

Giáo dục giới tính bậc tiểu học

Đại học

Cần Thơ

2008

+

 

7

Kĩ năng giao tiếp

Đại học

Cần Thơ

2009

+

 

8

Tâm lí giáo dục đại học

Đại học

Cần Thơ

2012

+

 

Workshop papers

Science blogs