Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

PGS.TS Nguyễn Xuân Thức

Position Giảng viên cao cấp
Dept. Bộ môn Cơ sở khoa học quản lý giáo dục - Khoa Quản lý giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1.     Đặc điểm giao tiếp của học sinh tiểu học. Cấp trường, SP.2000-75-25.

2.     Nghiên cứu sự thích ứng với hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Cấp Bộ, B.2002-75-59.

3.     Đặc điểm tâm sinh lí của thanh niên học sinh Việt Nam, TW Đoàn chủ trì

4.     Tính đa dạng của các mô hình chăm sóc giáo dục trẻ em mồ côi Hà Nội. Cấp Nhà nước, 01-44-05.

5.     Đặc điểm giao tiếp của trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi. Cấp Bộ, B94-36-11.

6.     Nghiên cứu sự phát triển trí tuệ của trẻ em mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Cấp Bộ trọng điểm, B.9645-TD-01.

7.     Nghiên cứu đặc điểm nhân cách của trẻ em mẫu giáo 5-6tuổi. Cấp Bộ trọng điểm, B.98-45-08TD.

8.     Nghiên cứu sự thích ứng nghề nghiệp của sinh viên Cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo. Cấp Bộ trọng điểm, B.2000-45-13TD.

9.     Sử dụng mô hình dạy học nhằm tạo ra THCVĐ trong dạy học. Cấp Bộ, B.2000-75-29.

10.  Đánh giá mức độ phát triển trí tuệ của sinh viên trường ĐHSP HN. Cấp Bộ, B.2001-75-16.

11.  Đặc điểm cấu trúc tâm lí hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non. Cấp Bộ, B.2002-45-06-TĐ.

12. Nghiên cứu khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường ĐHSP Hà Nội. Cấp Bộ, B2005-75-156.

13. Xây dựng tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập giáo dục vì sự phát triển bền vững. Cấp Bộ, B.2011-08MT.

14. Đổi mới quản lý đào tạo giáo viên trong các trường ĐHSP. Cấp Bộ, B.2011-17-CT05.

      15. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thích ứng xã hội của học sinh THCS và vai trò của nhà trường. Cấp Bộ, B. 2012-17-23.

Employment History

Science Awards

Research

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1.     Tâm lí học và Tâm lý học quản lý

2.     Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

3.     Quản lý giáo dục đại cương

Projects

Publications / Books

I.    Sách tham khảo và giáo trình

1.     Tình huống tâm lý học (2003), Nxb Lao động, Hà Nội.

2.     Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (2003), Nxb ĐHSP, Hà Nội.

3.     Giáo trình Tâm lí học lao động (2005), Nxb ĐHSP, Hà Nội.

4.     Giáo trình tâm lí học đại cương (2006), Nxb ĐHSP, Hà Nội.

5.     Giáo trình Tâm lí học tiểu học (2008), Nxb ĐHSP, Hà Nội.

6.     Giáo trình phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học (2010), Nxb ĐHSP, Hà Nội.

            7.     Đại cương khoa học quản lý và quản lý giáo dục (2012), Nxb ĐHSP, Hà Nội.

II.     Các công trình khoa học

1.     Dùng tranh vẽ chẩn đoán sự phát triển trí tuệ của trẻ. Nghiên cứu giáo dục, số 10/1991.

2.     Thăm dò một số biểu hiện khả năng giao tiếp của sinh viên sư phạm. Thông tin khoa học ĐH và THCN, số 3/1991.

3.     Một số đặc điểm trong hoạt động giao tiếp của sinh viên sư phạm. Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 12/1991.

4.     Đặc điểm ấn tượng ban đầu khi giao tiếp của thanh thiếu niên học sinh thành phố. Nghiên cứu Giáo dục, số 3/1992.

5.     Chẩn đoán trí tuệ trẻ em mẫu giáo 4-5 tuổi. Hội thảo quốc gia mầm non, số 2/1992.

6.     Ấn tượng ban đầu khi giao tiếp của SV SP. Đại học và GDCN, số 8/1992.

7.     Xác định mức độ phong phú của tưởng tượng ở học sinh lớp 4. Nghiên cứu Giáo dục, số 9/1992.

8.     Một số kết quả nghiên cứu về khả năng giao tiếp của sinh viên năm thứ nhất. Đại học và THCN, số 4/1994.

9.     Đánh giá sự thích ứng với các hình thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên. Thông tin khoa học giáo dục, số 31/1992.

10. Chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu khoa học. Thông tin khoa học giáo dục, số 34/1992.

11.  Xung đột trong giao tiếp của trẻ em mẫu giáo. Giáo dục mầm non, số 2/1993.

12.  Chẩn đoán trí tuệ trẻ em 7-10 tuổi qua tranh vẽ. Nghiên cứu giáo dục, số 5/1993.

13.  Mô hình tâm lí người giáo viên chủ nhiệm. Thông tin khoa học giáo dục, số 37/1993.

14.  Nhu cầu giao tiếp của trẻ em mẫu giáo. Nghiên cứu giáo dục, số 1/1994.

15.  Tính tích cực giao tiếp và sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em mẫu giáo 5 -6 tuổi. Nghiên cứu giáo dục, số 1/1995.

16.  Bàn về chữ nhân trong nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sách “Hồ Chí Minh-Những vấn đề tâm lý học nhân cách”, 1995.

17.  Nhóm giao tiếp bè bạn của trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi. Kỷ yếu hội thảo quốc gia, số 8/1995.

18.  Tìm hiểu khả năng hiểu từ của trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi qua test Boemh. Nghiên cứu giáo dục, số 10/1995.

19.  Tính cởi mở trong giao tiếp-điều kiện tâm lí của hoạt động giáo dục. Thông tin khoa học giáo dục, số 51/95.

20.  Giao tiếp - vấn đề cần chuẩn bị cho trẻ em đến tuổi học. Thông báo khoa học ĐHSP Hà Nội, số 5/95

21.  Tính chủ động giao tiếp của trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi. Thông báo khoa học ĐHSP Hà Nội, số 3/96.

22.  Khả năng hoà nhập vào nhóm giao tiếp bè bạn của trẻ em 5-6 tuổi. Nghiên cứu giáo dục, số 4/97.

23.  Sự phát triển trí tuệ của trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi. Thông báo KH của các trường Đại học Bộ GD&ĐT, số 2/98.

24.  Đặc điểm trí nhớ của trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi. Nghiên cứu giáo dục, số 12/98.

25.  Sự phát triển trí tuệ của trẻ em mẫu giáo và việc chuẩn bị cho trẻ em tới trường học.Thông báo khoa học ĐHSP HN, số 6/98

26.  Khả năng quan sát của trẻ em qua một thực nghiệm tâm lí học. Tạp chí TLH, số 4/1998

27.  Phát triển khả năng thích ứng với hình thức hoạt động giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên. Tạp chí Thông tin  KHGD, số 82/2000

28.   Một số đặc điểm tâm lí trẻ mồ côi và vấn đề giáo dục trẻ em đó. Tạp chí TLH, số 6/2000.

29.  Đặc điểm giao tiếp của trẻ em mồ côi và vấn đề giáo dục trẻ em mồ côi. Tạp chí Tâm lí học, số 1/2000.

30. Phát triển tính tích cực giao tiếp cho trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi qua thay đổi cách thức giải quyết xung đột giữa trẻ em với nhau trong vui chơi. Sách "Trẻ em - văn hoá -giáo dục". Hội thảo Việt -Pháp. Nxb Thế giới năm, 2001. Số 4/2001.

31.  Bàn về khái niệm "Tính tích cực trong TLH". Tạp chí TLH, số1/2001.

32.  Khả năng khái quát hoá của trẻ em qua một thực nghiệm TLH. Tạp chí TLH, số 8/2001.

33.   Biện pháp nâng cao sự thích ứng với hình thức tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh phổ thông của sinh viên sư phạm. Tạp chí TLH, 3/2003.

34.     Trở ngại tâm lí trong giao tiếp giữa giáo viên và sinh viên đại học. Tạp chí TLH, số 6/2003.

35.   Khó khăn tâm lí của trẻ em đi học lớp 1. Tạp chí TLH, số 10/2003.

36.   Thực trạng khó khăn tâm lí và biểu hiện của chúng ở học sinh lớp 1. Tạp chí TLH, số 11/2003.

37.  Nguyên nhân dẫn đến khó khăn tâm lí của học sinh khi đi học lớp 1.Tạp chí TLH, số 2/2004.

38.   Thử nghiệm một biện pháp khắc phục khó khăn tâm lí cho trẻ đi học lớp 1.Tạp chí TLH, số 9/2004.

39.  Xung đột tâm lí trong giao tiếp nhóm bạn bè của học sinh tiểu học. Tạp chí TLH, số 3/2005.

40.  Sự thích ứng với hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ĐHSP Hà Nội. Tạp chí TLH, số 8/2005.

41. Khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ I ĐHSP Hà Nội. Tạp chí TLH, số 10/2005

42. Tìm hiểu hứng thú học Toán của học sinh Tiểu học. Tạp chí TLH, số 4/2007.

43.  Nghiên cứu khả năng ghi nhớ của trẻ em mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở các các mức độ khái quát khác nhau. Tạp chí TLH, số 6/2007.

44. Phân tích các biểu hiện khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất ĐHSP Hà Nội. Tạp chí TLH, số 9/2007.

45.Tính tích cực vui chơi của trẻ em mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua trò chơi đóng vai có chủ đề. Tạp chí TLH, số 1/2008.

46. Nghiên cứu giao tiếp bè bạn của học sinh trường THCS Võ Thị Sáu thành phố Hoà Bình. Tạp chí Khoa học, số 2/2008.

47.  Phân tích tâm lí các biểu hiện của tính tích cực vui chơi của trẻ em mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua trò chơi đóng vai có chủ đề. Tạp chí TLH, số 3/2008.

48.  Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực vui chơi đóng vai có chủ đề của trẻ em mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Tạp chí TLH, số 10/2008.

49. Tương quan các chỉ số biểu hiện mức độ phát triển trí tuệ của học sinh lớp 5 Hà Nội. Tạp chí TLH, số 12/2008.

50. Mức độ khái quát hoá trí tuệ của học sinh lớp 5 Hà Nội. Tạp chí GD, số 2/ 2009

51. Nhu cầu vui chơi của học sinh lớp 5 trường tiểu học Vân Cơ - TP. Việt Trì. Tạp chí TLH, số 6/ 2009.

52. Phân tích tâm lí biểu hiện nhu cầu vui chơi của học sinh lớp 5 trường tiểu học Vân Cơ TP. Việt Trì. Tạp chí TLH, số 1/ 2010.

53.  Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường Bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, 2010.

54.  Nâng cao chất lượng luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục trường ĐHSP Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, 2010.

55.  Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiểu học. Tạp chí thiết bị giáo dục, số 80/2012.

56.  Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Tạp chí TLH, số 5/2012.

57. Kỹ năng tổ chức giờ giảng dạy tăng cường tính tích cực cho người học của giáo sinh TTSP, Tạp chí TLH, số tháng 11/2012.

58. Quản lý hoạt động dạy ở các trường THPT vùng dân tộc thiểu số, Tạp chí QLGD, số 46/2013.

59. Kỹ năng quản lý dạy hoc tiểu học, Tạp chí QLGD, số 47/2013.

            60. Điều kiện thực hiện có hiệu quả mô hình đào tạo cử nhân quản lý giáo dục hệ chính quy, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cấp  Khoa,tháng 11/2012.

Workshop papers

Science blogs