Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS. Vũ Thị Mai Hường

Position Giảng viên chính
Dept. Bộ môn Cơ sở khoa học quản lý giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

- Quản lý hoạt động dạy học trong nhà trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội theo tiếp cận quản lý dựa vào nhà trường. Đề tài NCKH cấp Trường (nghiệm thu năm 2011).

Employment History

Science Awards

Research

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Lý luận quản lý giáo dục

2. Giáo dục so sánh và quốc tế

3. QLGD đại học

4. Phong cách và văn hóa trong quản lý và quản lý giáo dục

5. Lịch sử giáo dục

6. Lịch sử các tư tưởng quản lý và mô hình quản lý

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs


 1. Vài nét về hệ thống giáo dục Israel. Tạp chí Giáo dục, số 8/2010 (đồng tác giả).
 2. Nghiên cứu lý thuyết quản lý dựa vào nhà trường và vấn đề chất lượng giáo dục trên thế giới. Kỷ yếu hội thảo khoa học " Định hướng mô hình quản lý dựa vào lớp học và nhà trường  đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam". Khoa QLGD - Trường ĐHSP Hà Nội – 2010.
 3. Tổ chức và hoạt động của các viện nghiên cứu trên thế giới và hướng nâng cao vai trò của Viện nghiên cứu Sư phạm trong xu thế tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường đại học,  Kỷ yếu hội thảo khoa học "Khoa học sư phạm trong chiến lược đào tạo giáo viên - yếu tố căn bản của đổi mới giáo dục Việt Nam ", Viện Nghiên cứu sư phạm - Trường ĐHSP Hà Nội - 2011.
 4. Một số vấn đề trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý giáo dục đại học Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm trong toàn quốc  - 2011.
 5. Tăng cường sự gắn kết giữa trường sư phạm với trường phổ thông trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên,  Kỷ yếu hội thảo khoa học " Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông - Kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc", Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, T11/2011.
 6. Xây dựng trường ĐHSP Hà Nội thành trường ĐHSP trọng điểm trong giai đoạn hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học " ĐHSP Hà Nội, 60 năm xây dựng và phát triển" - 2011.
 7. Xây dựng uy tín của người hiệu trưởng theo tư tưởng "Đức trị" của Khổng Tử", Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 8/2011.
 8. Cải cách quản lý giáo dục vận dụng lý thuyết quản lý dựa vào nhà trường tại một số nước trên thế giới, Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 12/2011.
 9. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý dựa vào nhà trường, Tạp chí thiết bị giáo dục, tháng 3/2012.
 10. Sự khác biệt trong QLNT theo mô hình SBM và mô hình truyền thống, Tạp chí QLGD, tháng 11/2012.
 11. QL nhà trường truyền thống và mô hình QLDVNT hiện nay, Tạp chí thiết bị GD, số 85/2012.
 12.  Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học Việt Nam theo hướng tiếp cận QLDVNT, Tạp chí KHGD, tháng 7/2012.
 13. Trao quyền và nâng cao trách nhiệm - con đường nâng cao chất lượng GD ĐHVN, Tạp chí dạy và học ngày nay, tháng 11/2012.
 14. Đào tạo cử nhân chuyên ngành QLGD phù hợp với thực tiễn QLGD hiện nay, Kỉ yếu hội thảo cấp Khoa, tháng 11/2012.

    15.   Hiệu trưởng quản lý nhà trường theo tiếp cận quản lý dựa vào nhà trường, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ cấp Khoa, tháng 5/2013.

   16.      Quản lý lớp học hiệu quả thông qua thiết lập nội quy của giảng viên, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ cấp Khoa, tháng 5/2013.
   17.       Lãnh đạo chuyển đổi trong QLGD, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ toàn quốc, tháng 4/2013.