Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

ThS. Hà Thị Thu Trang

Position Giảng viên
Dept. Bộ môn Quản lý giáo dục đại cương
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

  1. Đề xuất một số biện pháp xây dựng phong cách quản lý hiệu quả cho giáo viên chủ nhiệm lớp, Tạp chí Quản lý giáo dục, 2010.
  2. Các mô hình quản lý dựa vào nhà trường tiên tiến trên thế giới, Tạp chí giáo dục, Tạp chí Quản lý giáo dục, 2011.
  3. Khái quát các xu hướng cải cách GD tiến tiến trên thế giới, Tạp chí giáo dục, số 293/2012.
  4. Thực trạng công tác QL hồ sơ công chức, viên chức trường cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang, Tạp chí giáo dục, số 300/2012.
  5. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại trường CĐSPTW, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 93/2013.

Employment History

Science Awards

Research

1. Khoa học tổ chức đại cương

2. Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

3. Mô hình quản lý giáo dục hiện đại

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs