Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Position Bí thư LCĐ, Giảng viên chính
Dept. Bộ môn Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

1. Xây dựng văn hóa nhà trường sư phạm trong thời kì hội nhập. Đề tài NCKH cấp trường (hoàn thành năm 2013).

Employment History

Thời gian

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

Từ tháng 10/2008 đến tháng 01/2020

Từ tháng 01/2020 đến nay

Giảng viên, Khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng viên chính, Khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Science Awards

Research

1. Quản lí văn hóa tổ chức trong các cơ sở giáo dục.

2. Phát triển và quản lý chương trình đào tạo.

3. Nghiệp vụ quản lý hành chính trong các cơ sở giáo dục.

Projects

Publications / Books

1.    Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2015) (Đồng tác giả), Quản lí và lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học Sư phạm

2.    Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2015) (Đồng tác giả), Phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục

3.    Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2017) (Đồng tác giả), Cẩm nang Quản lí và lãnh đạo nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục, NXB Đại học Sư phạm.

4.    Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2017) (Đồng tác giả), Văn hóa tổ chức – Vận dụng vào phân tích văn hóa nhà trường, NXB Đại học Sư phạm.

5.    Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2018) (Đồng tác giả), Quản lý văn hóa nhà trường, NXB Đại học Quốc gia.

Workshop papers

Science blogs

1.    Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2014), Một số vấn đề lý thuyết cơ bản về xây dựng tổ chức biết học hỏi, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, 59, 228 – 234.

2.    Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2015), Xây dựng văn hóa nhà trường theo tiếp cận tổ chức học tập, Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội, 60, 32-37

3.    Nguyễn Thị Minh Nguyệt (đồng tác giả) (2015), SOLUTIONS OF NURTURING SCHOOL CULTURE TOWARD IMPROVING TRAINING QUALITY IN HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION, ХАБАРШЫ ВЕСТНИК BULLETIN, No 2(10), 28-32.

4.    Nguyễn Thị Minh Nguyệt (đồng tác giả) (2017), Xây dựng thang đánh giá tổ chức biết học hỏi ở nhà trường, Tạp chí Quản lý giáo dục, Vol.9, No.12, 16-22.

5.    Nguyen Thi Minh Nguyet (co-author) (2020), Vietnamese Education System and Teacher Training: Focusing on Science Education, Asia-Pacific science education, Volume 6: Issue 1, pp. 179–206.

6.    Nguyen Thi Minh Nguyet (2020), Characteristics of Learning organization and measures to build learning organization at individual level in Pedagogical universities; Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Năm 2020; Volume 65; Issue 4B; P.119-124

7.    Nguyen Thi Minh Nguyet (co-author) (2020), Status of student behavioral culture: a case study at Hanoi National University of Education, Scientific Journal of Tan Trao University, Vol. 6 No. 19 (2020): No. 19, DECEMBER-2020

      8.   Nguyen Thi Minh Nguyet (co-author) (2020), Factors affecting student behavioral culture: a case study at a Vietnamese Pedagogical University, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc, NXB Đại học Sư phạm Huế

     9. Văn hóa nhà trường và hướng vận dụng để xây dựng văn hóa nhà trường tích cực, Kỷ yếu khoa học cán bộ trẻ các trường SP toàn quốc, tháng 4 – 2011.

   10. Một số biện pháp nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong quá trình đào tạo GV các trường sư phạm dưới góc độ văn hóa nhà trường và chương trình đào tạo ẩn, Kỷ yếu hội thảo KH đoàn thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo GV ở các trường SP, tháng 3 – 2011.

   11.Văn hóa khoa học và chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở trường đại học, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ cấp Trường, tháng 5/2013