Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

PGS.TS Bùi Minh Hiền (đã về hưu)

Position Giảng viên cao cấp
Dept. Bộ môn Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục
Email
Address
Phone

Biography / Background

Research subjects

Các đề tài khoa học đã thực hiện ( đã nghiệm thu)

1. Nghiên cứu so sánh đổi mới  chương trình đào tạo  Quản lý giáo dục  ( trình độ thạc sỹ) của trường ĐHSP Hà nội, Đề tài cấp trường, chủ nhiệm đề tài, nghiệm thu tháng 1/  2005.

2.  Nghiên cứu hoàn thiện  bộ  giáo trình chuẩn về Lịch sử giáo dục  cho khoa Tâm lý Giaó dục-  Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài,  nghiệm thu tháng 3/2007.

3.   Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ  giáo trình  “Lãnh đạo và quản lý  nhà trường hiệu quả”, Đề tài cấp Bộ , chủ nhiệm đề tài, nghiệm thu tháng 11/2009.

4. Nghiên cứu xây dựng  mô hình quản lý giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường ở Việt Nam . Đề tài dự án TRIC, mã số ĐHSP- 08-274-TRIC- 26. Chủ nhiệm đề tài, nghiệm thu tháng 9/ 2010.

5. Tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo quản lý giáo dục tiên tiên trên thế giới. Đề tài dự án TRIC, mã số ĐHSP- 08-274-TRIC- 25. Chủ nhiệm đề tài, nghiệm thu tháng 1/ 2011.

Employment History

Science Awards

Research

1. Lãnh đạo và quản lý nhà trường
2. Quản lý giáo dục đại học
3. Giáo dục học so sánh 
4. Lịch sử giáo dục

Projects

Publications / Books

Giáo trình, tài liệu tham khảo

1. Lịch sử giáo dục Việt Nam;  Giáo trình , NXBĐHSP Hà Nội – 2005

2.  Giáo trình Giáo dục học hiện đại, tập 1 ( Viết chung) NXBĐHSP Hà Nội – 2007.

3. Quản lý giáo dục ( chủ biên) NXBĐHSP Hà Nội – 2006

4. Luận về cải cách giáo dục ( sách dịch từ tiếng Trung Quốc), 2002, NXBGD.

5. Lịch sử giáo dục thế giới, Nxb ĐHSP, năm 2012.Workshop papers

Science blogs

1. Cải cách giáo dục ở Việt Nam trong  thập kỷ 90. Tạp chí “ Giaó dục so sánh”, trường Đại học sư phạm Bắc Kinh, năm 1997.

2. Mô  hình trường Đại học sư phạm độc lập ở Trung Quốc. Tạp chí Đại học và Giaó dục chuyên nghiệp, 1999.

3. Kinh nghiệm phát triển giáo dục đại học thành công ở một số nước Châu á. Tạp chí Đại học và Giaó dục chuyên nghiệp, năm 2000.

4.. Sự phát triển và những cải cách gần đây của nền giáo dục sư phạm Hàn Quốc. Tạp chí giáo dục, năm 2003.

5. Giaó dục Việt Nam: Hiện trạng và xu hướng phát triển. Tạp chí phát triển giáo dục_ Viện nghiên cứu phát triển giáo dục quốc gia Hàn Quốc ( KEDI), năm 2003.

6.. Phát triển giáo dục và nguồn lực con người ở Hàn Quốc, Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 4/2003.

7.  Sự phát triển và những cải cách gần đây của nền giáo dục sư phạm Hàn Quốc, Tạp chí Giáo dục – Bộ Giaó dục và Đào tạo, tháng 8/2003.

8. Quá trình xây dựng nền giáo dục thống nhất và những cải cách giáo dục của Việt Nam trong thời kì CNH – HĐH đất nước, Tạp chí  Phát triển giáo dục, Viện phát triển giáo dục quốc gia Hàn Quốc, T10/2003.

9. Về vấn đề xây dựng chương trình đào tạo cán bộ quản lý giáo dục các trình độ cử nhân và thạc sĩ ở Việt Nam, Tạp chí  Phát triển giáo dục , Viện khoa học giáo dục Việt Nam, 2004.

10. Những yếu tố ảnh hưởng quyết định đến đặc điểm và xu hướng giáo dục suốt đời, Tạp chí  Giáo dục - Bộ Giaó dục và Đào tạo , tháng 4/2004.

11. Mối quan hệ giữa khoa học cơ bản và khoa học giáo dục trong chương trình đào tạo giáo viên, Tạp chí Giáo dục- Bộ Giaó dục và Đào tạo,  tháng 5/2004.

12. Một số đặc điểm trong quản lý giáo dục đại học hiện đại, Tạp chí Khoa học – trường ĐHSP Hà Nội tháng 6/2004.

13. Những cơ sở lý thuyết của việc xây dựng xã hội học tập và giáo dục suốt đời, Tạp chí  Khoa học - ĐHSP Hà Nội tháng 11/2004.

14. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về dạy và học, Bùi Minh Hiền – Lê Xuân Phán, Tạp chí Khoa học _ ĐHSP Hà Nội tháng  3/2005.

15. Định hướng và các giải pháp nâng cao năng lực đào taọ thạc sĩ quản lý giáo dục khoa QLGD trường ĐHSP Hà Nội. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trường  ĐHSP Hà Nội 2005.

16.. Mấy vấn đề về phương pháp luận nghiên cứu, giảng dạy “Lịch sử giáo dục thế giới” trong các trường sư phạm Việt Nam, Bùi Minh Hiền- Nguyễn Quốc Trị. Tạp chí Khoa học - ĐHSP Hà Nội, số 6/2007.

17. Bùi Minh Hiền- Nguyễn Xuân Hải. Tiếp cận xây dựng chương trình, giáo trình môn học ở trường đại học, cao đẳng. Tạp chí Khoa học Giáo dục - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số tháng 10/2008.

18. Bùi Minh Hiền- Nguyễn Xuân Hải . Phân cấp quản lý trong giáo dục - Định hướng giải pháp trong lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay ở nước ta. Tạp chí Khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội, số 10/2008.

19 . Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục của khoa QLGD, Kỷ yếu Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, trường ĐHSP Hà Nội ,2009.

20. Bùi Minh Hiền,- Nguyễn Vũ Bích Hiền. Giáo dục Phần Lan và mô hình nhà trường tự chủ. Tạp chí Giáo dục số 221 tháng 4/2009. 

21.  Bùi Minh Hiền- Nguyễn Xuân Hải. Chân dung người hiệu trưởng trong lãnh đạo và quản lý nhà trường phổ thông hiện nay ở nước ta. Tạp chí Quản lý giáo dục, Học viện QLGD, số tháng 1/2010.

22. Bùi Minh Hiền, Nguyễn Xuân Hải . Tiếp cận xây dựng nội dung giáo trình “ Lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả” trong đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục ở trường Đại học sư phạm Hà Nội. Tạp chí khoa học, Volumme 55, số tháng 4/2010.

23.  Khoa Quản lý giáo dục- chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển. Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỷ niệm 5 năm thành lập khoa Quản lý giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội, tháng 4/2010.

24. Bùi Minh Hiền- Nguyễn Vũ Bích Hiền. Tiếp cận hiện đại về  chương trình đào tạo cán bộ quản lý nhà trường . Tạp chí Giaó dục số tháng 6/2010