Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS. Nguyễn Quốc Trị

Position Giảng viên, Phó trưởng khoa
Dept. Bộ môn Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

Employment History

Science Awards

Research

1. Lý luận giáo dục

2. Lịch sử giáo dục thế giới

3. Lịch sử giáo dục Việt Nam

4. Quản lý giáo dục phổ thông

Projects

Publications / Books

1.      Bùi Minh Hiền, Nguyễn Quốc Trị. 2013. Lịch sử Giáo dục thế giới (History of world education). Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Workshop papers

Science blogs

  1. Mấy vấn đề về phương pháp luận nghiên cứu, giảng dạy “Lịch sử giáo dục" thế giới trong các trường sư phạm Việt Nam,. Tạp chí Khoa học -ĐHSP Hà Nội, số 6/2007, trang 22-25 (đồng tác giả).
  2. Cải cách giáo dục trên thế giới trong xu thế toàn cầu hoá và kinh tế tri thức, Tạp chí Thông tin đối ngoại, số 10- 2007, trang 47- 52.
  3. Nguyễn Quốc Trị. 2014. Tiến trình và xu hướng cải cách thể chế quản lí giáo dục phổ thông ở Trung Quốc (Process and trends in institutional reform of general education management in China) . Hà Nội: Tạp chí Quản lí Giáo dục, (3). 
  4. Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quốc Trị .2014. Thể chế ba cấp quản lí chương trình giáo dục phổ thông ở Trung Quốc (Institutional Research on three management levels in the general education curriculum in China). Hà Nội: Tạp chí Khoa học Giáo dục, (3).
  5. Nguyễn Quốc Trị. 2015. Phát triển giáo dục tố chất ở Trung Quốc (Educational development of qualities in China). Hà Nội: Tạp chí Quản lí Giáo dục, (2).
  6. Nguyễn Quốc Trị, Vũ Trần Kim Liên.2015.Nghiên cứu hiện trạng và đối sách về quyền tự chủ của trường đại học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Giang Tô, Trung Quốc: Tạp chí Quản lí giáo dục đại học (2). 阮国治,武陈金莲.2015.越南高校办学自主权现实困境及对策思考[J].江苏:高校教育管理,(2).(CSSCI期刊)
  7.  Nguyễn Quốc Trị. 2015. Nghiên cứu phân tích và so sánh thể chế quản lí chương trình giáo dục phổ thông giữa Việt Nam và Trung Quốc (中越基础教育课程管理体制的分析与比较研究). Đại học Vũ Hán, Trung Quốc. Luận án tiến sĩ.