Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS. Nguyễn Quốc Trị

Position Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ, Giảng viên chính,
Dept. Bộ môn Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone 0985096767

Biography / Background

Research subjects

Stt

Tên chương trình, đề tài

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kết quả

nghiệm thu

1

Khảo sát đánh giá nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý ở các cấp thuộc khu vực được phân công (trong chương trình ETEP).  Khảo sát sâu tại Hà Nội và Hải Dương       

 

X

HD11

Bộ GD&ĐT

9/2017 -12/2017

Xuất sắc

2

Nghiên cứu chế độ quản lí chương trình giáo dục phổ thông ở Trung Quốc và hướng vận dụng vào Việt Nam

X

Trường ĐHSP Hà Nội

6/2016 -12/2017

Xuất sắc

3

Xây dựng quy trình quản trị nhân lực trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 X

Trường ĐHSP Hà Nội

(trọng điểm)

2018

Xuất sắc

4

Xây dựng biểu mẫu, thu thập, tổng hợp số liệu về đánh giá theo dõi sự phát triển của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo Chuẩn

X

Trường ĐHSP Hà Nội

Xuất sắc

5

Phát triển tài liệu, học liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (mô đun 2) Quản trị nhân sự trong trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông

X

Bộ GD ĐT

(ETEP)

2019-2020

Đạt, đưa vào sự dụng đại trà

6

Nghiên cứu phát triển chuyên môn cho giáo viên tại cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu năng lực nghề nghiệp trong điều kiện đổi mới giáo dục hiện nay

X

Nafosted

2020-2021

Employment History

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1/2003 đến 2006

Khoa Tâm lí – Giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng viên

Từ 01/2006

đến 8/2009

Khoa Quản lí giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng viên

Từ 9/2009

đến 7/2015

Khoa Quản lí giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nghiên cứu sinh Trường ĐH Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc

Từ 8/2015

đến nay

Khoa Quản lí giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng viên

Từ 12/2015

đến 9/2019

Khoa Quản lí giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Phó Trưởng khoa

Từ 9/2019

đến nay

Khoa Quản lí giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trưởng khoa

Science Awards

Research

1. Lý luận giáo dục

2. Lịch sử giáo dục thế giới

3. Lịch sử giáo dục Việt Nam

4. Quản lý giáo dục phổ thông

Projects

Publications / Books

STT

Tên sách

Loại sách

Mã số ISBN

Năm xuất bản

Nhà
xuất bản

Trách nhiệm tham gia

1

Lịch sử giáo dục thế giới

Giáo trình

ISBN 978-604-54-0701-1

2016

Nxb Đại học Sư phạm

Đồng tác giả

2

Cẩm nang Quản lí và lãnh đạo nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Sách tham khảo

ISBN-978-604-54-4047-6

2017

Nxb Đại học Sư phạm

Đồng tác giả

3

Lịch sử giáo dục Việt Nam

Giáo trình

ISBN 978-604-54-4649-2

2018

Nxb Đại học Sư phạm

Đồng tác giả

4

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học hạng II

Sách bồi dưỡng

ISBN 978-604-54-4073-5

2017

Nxb Đại học Sư phạm

Đồng tác giả

5

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học hạng III

Sách bồi dưỡng

ISBN 978-604-54-4074-2

2017

Nxb Đại học Sư phạm

Đồng tác giả

6

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng I  

Sách bồi dưỡng

ISBN 978-604-54-4076-6

2017

Nxb Đại học Sư phạm

Đồng tác giả

7

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II

Sách bồi dưỡng

2017

Nxb Đại học Sư phạm

Đồng tác giả

8

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông hạng I

Sách bồi dưỡng

ISBN 978-604-54-4079-7

2017

Nxb Đại học Sư phạm

Đồng tác giả

9

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông hạng II

Sách bồi dưỡng

2017

Nxb Đại học Sư phạm

Đồng tác giả


Workshop papers

Science blogs


STT

Tên bài báo

Tên tạp chí đăng bài

Năm
công bố

Trách nhiệm tham gia

1

Tiến trình và xu hướng cải cách thể chế quả n lí giáo dục phổ thông ở Trung Quốc

Tạp chí Quản lý giáo dục

2014

Tác giả

2

越南高校办学自主权现实困境及对策思考

中国高等教育管理,第9卷第2期,2015年3月 Journal of Higher Education Management, Vol 9, No 2, Mar, 2015, p.91-96. (In Chinese)

2015

Tác giả

3

Phát triển giáo dục tố chất ở Trung Quốc

Tạp chí Quản lý giáo dục

2015

Tác giả

4

Xu thế và đặc trưng cơ bản của chế độ quản lí chương trình giáo dục phổ thông hiện nay trên thế giới

Tạp chí khoa học giáo dục

2016

Tác giả

5

Thuyết kiến tạo – cơ sở lí luận của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam

Tạp chí Khoa học giáo dục

2017

Tác giả

6

Nghiên cứu con đường quản lí giáo dục phổ thông của Trung Quốc

Tạp chí Khoa học giáo dục

2017

Tác giả

7

Nghiên cứu con đường quản lí giáo dục phổ thông của Trung Quốc

Tạp chí Khoa học giáo dục

2017

Tác giả

8

Xu thế và kinh nghiệm quốc tế về cải cách chương trình đào tạo giáo viên phổ thông,

Kỉ yếu Hội thảo KH quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, ĐH Vinh, 11/2017.

2017

Tác giả

9

Xu thế và kinh nghiệm quốc tế về cải cách chương trình đào tạo giáo viên

Tạp chí Thiết bị giáo dục

2018

Tác giả

10

再论在线开放课程对高等学校发展的影响

(本文系2018年湖北省教育科学规划重大招标课题“我国教育宏观政策管理若干重大问题研究”(课题编号:2018ZDZB01)的研究成果), 中国电化教育, 总第393期. 文章编号: 1006—9860(2019)10—0091—06.

2019

Tác giả

11

Đổi mới hình thức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo định hướng tự học, tự bồi dưỡng,

Kỉ yếu Hội thảo KH quốc tế “Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực”,  ĐH Vinh, 9/2019.

2019

Tác giả

12

Experimental approaches to researching of classroom management: case study of elementary classrooms in Namdinh city, Vietnam, Exploring creative and qualitative methods in Higher education research across internetional contexts,

Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về các phương pháp nghiên cứu sáng tạo. Dự án giữa Trường ĐH TP. Birmingham, ĐHSP TP. HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành và ĐH Giáo dục HN, 7/2019.

2019

Tác giả

13

GRADE 9 th STUDENTS’ COMPETENCE OF OUT-OF-CLASS SELF-

REGULATED LEARNING: A CASE STUDY IN NGHIA TAN

SECONDARY SCHOOL, HANOI CITY, VIETNAM

Tạp chí Khoa học giáo dục

2021

Đồng tác giả