Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS. Nguyễn Vân Anh

Position Chủ tịch Công đoàn, Chuyên viên chính ( đã chuyển công tác)
Dept. Văn phòng Khoa
Email Vananh@hnue.edu.vn
Address Số nhà 5 – Ngõ 26 Phố Kim Hoa – Q.Đống Đa – TP. Hà Nội
Phone 0983215455

Biography / Background

1. Họ và tên: Nguyễn Vân Anh

2. Học vị: Tiến sĩ

3. Chức vụ: Chuyên viên chính Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4. Cơ quan công tác : Văn phòng Khoa Quản lý giáo dục.

5. Địa chỉ cơ quan: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

I

Research subjects

1.     Nguyễn Vân Anh, chủ nhiệm đề tài cấp trường :Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện chương trình  môn học  “ Quản lý tài chính và cơ sở vật chất trong giáo dục” cho hệ cử nhân chính quy chuyên ngành Quản lý giáo dục theo phương thức đào tạo tín chỉ. MÃ SỐ: SPHN – 10 (đã nghiệm thu  - đạt loại xuất sắc năm 2011).

Employment History

Science Awards

Research

1. Quản lý nhà trường

2. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs

1.     Nguyễn  Vân Anh, Tự chủ và tự chịu trách nhiệm – hai mặt của một vấn đề trong quản lý tài chính nhà trường; Tạp chí Quản lý giáo dục - tháng4/2010

2.     Nguyễn Vân Anh , Quản lý dựa vào nhà trường và hướng vận dụng vào quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục , Tạp chí Quản lý giáo dục 3/2011

3.     Nguyễn Vân Anh , Quản lý nhà nước theo hướng đảm bảo tự chủ và trách nhiệm báo cáo giải trình trong các nhà trường phổ thông ở Việt Nam -Tạp chí Quản lý giáo dục 8/2012

4.     Nguyễn Vân Anh, Công khai và minh bạch tài chính trong quản lý tài chính ở các trường phổ thông công lập hiện nay Tạp chí khoa học GD Số tháng 12/2012

5.     Nguyễn Vân Anh- Hoàng Thị Kim Huệ - Nguyễn Vũ bích Hiền; Chương trình đào tạo cử  nhân ngành quản lý giáo dục: một số kinh nghiệm từ nước ngoài và hướng vận dụng vào Việt Nam – Tạp chí khoa học – số 4/2013

6.     Nguyễn Vân Anh , Quản lý tài sản trong các cơ sở giáo dục công lập Việt Nam, Tạp chí Thiết bị giáo dục – Số 100, tháng 12/2013