Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

ThS. Trịnh Thị Quý

Position Giảng viên
Dept. Bộ môn Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục
Email
Address
Phone

Biography / Background

Research subjects

- Biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực hướng tới xây dựng mô hình trường học thân thiện các trường tiểu học Thành phố Hà Nội – Đề tài luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục.

Employment History

Science Awards

Research

1.     Quản lý hoạt động giáo dục

2.     Lập kế hoạch giáo dục

3.     Quản lý giáo dục thường xuyên và từ xa

4.     Quản lý giáo dục nghề nghiệp và đại học

            5.     Xây dựng mô hình trường học thân thiện

Projects

Publications / Books

1. Sách, giáo trình và tài liệu tham khảo:

- Tập bài giảng Xây dựng mô hình trường học thân thiện

- Tập bài giảng Quản lý giáo dục nghề nghiệp và đại học

- Tập bài giảng Quản lý giáo dục thường xuyên và từ xa (Đồng tác giả)

- Tập bài giảng Lập kế hoạch giáo dục

- Tập bài giảng Quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông

Workshop papers

Science blogs

-         Quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực – Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ khoa Quản lý giáo dục, đăng kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ cấp trường.

-         Nguyên tắc quản lý chất lượng theo bộ ISO 9000:2000 và hướng áp dụng trong quản lý nhà trườngKỉ yếu hội thảo khoa học khoa Quản lý giáo dục.

-         Quản lý trung tâm học tập cộng đồng – vấn đề và giải pháp – Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ khoa Quản lý giáo dục – Đăng kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ cấp trường.

- Nghiên cứu về quản lí trung tâm học tập cộng đồng, Tạp chí QLGD, số 39/2012.

- Những đặc trưng tổ chức – sư phạm và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động dạy học ở trung tâm học tập cộng đồng, Tạp chí giáo dục, số 84/2012.

     - Thực trạng khả năng đáp ứng thị trường lao động của sinh viên cử nhân chính quy chuyên ngành QLGD trường ĐHSP HN, Hội thảo khoa học cấp Khoa, tháng 11/2012.