Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thanh

Position Trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp
Dept. Bộ môn quản lý Giáo dục đại cương - Khoa Quản lý giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

1.  Thực trạng và giải pháp giáo dục truyền thống nhân nghĩa cho học sinh PTTH, Đề tài cấp Trường, mã số SPHN- 08- 222. (Năm nghiệm thu 2009)

 2.  Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực thực hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra cho cán bộ quản lý nhà trường THCS hiện nay, Đề tài cấp Trường, mã số SPHN – 12 – 178.  (Nghiệm thu năm 2013)

Employment History

Science Awards

Research

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1.  Quản lý nhà nước về giáo dục

2. Kiểm tra và thanh tra giáo dục

3.  Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục

Projects

Publications / Books

1. Nguyễn Xuân Thanh (2012), Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục, Nxb ĐHSP.

2. Nguyễn Xuân Thanh (2013), Kiểm tra và thanh tra giáo dục, Nxb ĐHSP.

Workshop papers

Science blogs

Các bài báo khoa học

1)    Một số giải pháp quản lý chỉ đạo Hoạt động giáo dục ngoài gìơ lên lớp của phòng giáo dục huyện, quận, Thông tin Quản lý giáo dục, Số 1/2005. trang 23 -25.

2)    Một vài giải pháp duy trì và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí giáo dục, Số 111/2005. Trang 8 -10.

3)    Xã hội hoá giáo dục - một yêu cầu của quản lý nhà trường, Thông tin Quản lý giáo dục, Số 1/2006, trang 30-33.

4)    Môi trường gia đình và việc giáo dục lòng nhân nghĩa cho học sinh, Tạp chí khoa học giáo dục, Số 25/2007, trang 48-49.

5)    Giáo dục lòng nhân nghĩa cho học sinh Trung học phổ thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Tạp chí giáo dục, Số182/2008, trang 19-21.

6)    Vận dụng quan điểm tiếp cận giá trị trong việc giáo dục Truyền thống nhân nghĩa cho học sinh, Tạp chí khoa học giáo dục, số 37/2008, trang 34-37.

7)    Ảnh hưởng của môi trường xã hội tới việc giáo dục truyền thống nhân nghĩa cho học sinh, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 76/2011, trang  2-4.

8) Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên quản lý giáo dục hệ chính quy, Kỷ yếu hội thảo “Mô hình đào tạo cử nhân quản lý giáo dục hệ chính quy”, tháng 10/2012.

9) Những yêu cầu của việc giáo dục kỹ năng sống cho HS trong giai đoạn hiện nay, TC Thiết bị GD, số 86/2012.

10) Nâng cao năng lực kiểm tra, thanh tra của cán bộ QLGD nhà trường, TC Thiết bị GD, số 90/2013.

11) Đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT, Tạp chí KHGD, số 91/2013.

12) Nghiên cứu sự thích ứng của sinh viên ĐHSPHN với PPDH hiện đại, Tạp chí Dạy và học ngày nay, số tháng 8/2012.

13) Vai trò của cán bộ quả lý nhà trường trong công tác xã hội hóa giáo dục, Tạp chí giáo dục, số 309/2013.