Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS. Dương Thị Hoàng Yến

Position Trưởng Bộ môn
Dept. Bộ môn Cơ sở khoa học quản lý giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

1.       Dạy học chính trị cho học sinh khó học. Đề tài cấp Bộ. Viện Khoa học giáo dục, Trung tâm TLH-SLHLT, Hà Nội-1995.

2.       Giáo dục giá trị đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội. Đề tài cấp Thành phố. Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội, Hà Nội, 1997.

3.       Nghiên cứu ứng dụng bộ trắc nghiệm sáng tạo TSD-Z của Klaus K.Urban trên trẻ em tuổi học sinh tiểu học Việt Nam. Đề tài cấp Bộ mã số B98-49-56. Viện Khoa học giáo dục, Trung tâm TLH-SLHLT, 2001.

4.       Nghiên cứu quy trình rèn kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Cao đẳng sư phạm Hà Nội. Đề tài NCKH cấp Trường. Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội, 2003.

5.       Hiện trạng tính sáng tạo của sinh viên sư  phạm qua TSD-Z của Klaus K.Urban. Đề tài cấp Bộ, mã số B2005-75-123. Đại học sư phạm Hà Nội, 2006.

6.       Nghiên cứu trí tuệ cảm xúc của giáo viên tiểu học. Luận án tiến sỹ Tâm lý học chuyên ngành. Viện Tâm lý học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2010

7.       Đánh giá học sinh theo quan điểm giáo dục toàn diện. Đề tài cấp Bộ mã số B2009-17-173TĐ. Đại học sư phạm Hà Nội. (Thành viên, nghiệm thu năm 2012)

            8.       Quy trình nâng cao EI cho nhà QL trường THCS (Chủ nhiệm, hoàn thành năm 2013)

Employment History

Science Awards

Research

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Tâm lý học trí tuệ

2. Tâm lý học quản lý, lãnh đạo

3. Quản lý công việc và tổ chức giáo dục

Projects

Publications / Books

1. Kinh tế học giáo dục (viết chung), Nxb ĐHSP năm 2013.

Workshop papers

Science blogs

1.       Nghiên cứu sự thích ứng học tập của học sinh lớp 1. Kỷ yếu Hội Nghị Tâm lý học toàn quốc, 1995.

2.       Bước đầu thử nghiệm nâng cao trí tuệ cảm xúc cho giáo viên tiểu học Hà Nội. Tạp chí Tâm lý học, số 11/2004.

3.       Giáo dục trí tuệ cảm xúc – một nội dung quan trọng và cần thiết trong giáo dục ở nhà trường phổ thông. Tạp chí Tâm lý học, số 8/2007.

4.       Về một quy trình phát triển trí tuệ cảm xúc theo mô hình EI 97. Tạp chí Giáo dục, số 2/2008.

5.       Về mô hình trí tuệ cảm xúc thuần năng lực của J.Mayer và P.Salovey – một đóng góp quan trọng đầu tiên về quan điểm EI là một dạng trí tuệ mới. Tạp chí Tâm lý học, số 4/2008.

6.       Mô hình trí tuệ cảm xúc thuần năng lực chỉnh sửa EI 97 của J.Mayer và P.Salovey. Tạp chí Tâm lý học, số 8/2008.

7.       Giáo dục trí tuệ cảm xúc - sứ mệnh mới của nhà trường hiện đại. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 81 tháng 05/2012.

8.       Hoạt động sư phạm nhìn từ góc độ lý thuyết trí tuệ cảm xúc, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 90/2013.

9.       Phát triển kỹ năng quản lý con người cho nhà quản lý giáo dục, Tạp chí KHGD, số 92/2013.

10.    Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá nhân cách học sinh, Tạp chí giáo dục, số 311/2013.