Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

ThS. Hứa Hoàng Anh

Position Giảng viên
Dept. Bộ môn Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

1. Thực trạng quản lí lớp học của giảng viên trường ĐHSP Hà Nội trong đào tạo tín chỉ. Đề tài khoa học cấp Trường (đang thực hiện).

Employment History

Science Awards

Research


1. Quản lý nghiệp vụ hành chính trong giáo dục

2. Quản lý giáo dục mầm non

3. Quản lý hoạt động dạy học

4. Đánh giá giảng viên

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs

1. Bài báo trên tạp chí và kỷ yếu

1.     Đánh giá năng lực hoạt động Đoàn của cán bộ Đoàn trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí QLGD, số 15 tháng 8 năm 2012.

2.     Lập hồ sơ công việc của tổ bộ môn thuộc khoa trong nhà trường đại học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ lần thứ 5, NXB ĐHSP Hà Nội năm 2012.