Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS. Phạm Ngọc Long

Position Giảng viên
Dept. Bộ môn quản lý Giáo dục đại cương - Khoa Quản lý giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

Employment History

Science Awards

Research

1.  Đánh giá trong giáo dục;

2.  Quản lí chất lượng;

3. Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo;

4. Chương trình đào tạo.

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs

1.     Bước đầu đánh giá chương trình giáo dục học ở  trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Phát triển giáo dục, số 3(75)/2005, tr 19-21.
2.     Đánh giá sinh viên trong quá trình dạy học. Tạp chí giáo dục, số 199, kì 1 – 10/2008.
3.     Một số vấn đề đánh giá chương trình trong các trường đại học. Tạp chí giáo dục, số 213, kì 1-5/2009.
4.     Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm ở trường đại học sư phạm. Tạp chí Quản lý giáo dục, số 15, tháng 8/2010
5.     Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo đại học sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa Quản lý giáo dục, 2010.
6.     So sánh chương trình đào tạo giáo viên của Đại học Syneyd và Đại học Sư phạm Hà Nội theo học chế tín chỉ, Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ khoa Quản lý giáo dục, 2011.
7.     Quyền tự chủ về chương trình đào tạo của các trường đại học - Một số đề xuất đối với trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo dự án Trig, 2011.